Skip to content

CSR for Parasport

Slovak Paralympic Committee

https://paralympic.sk/

English

The Slovak Paralympic Committee (SPV) was established on January 31, 1995. The wish of sports associations of disabled athletes (Slovak Association of Physically Disabled Athletes, Section of Blind and Visually Impaired Athletes of Slovakia, Slovak Association of Athletes with Mental Disabilities and Slovak Association of Deaf Athletes) was to create a joint sports organization, which would represent them on the domestic and international sports field and in sports diplomacy. In 2005, the deaf left the SPV and created their own Slovak Deaflympic Committee.

The SPV is a recognized member of the International Paralympic Committee (IPC) uniting 200 member entities, the European Paralympic Committee (EPV), which has 52 members. The SPV has the status of an autonomous, independent and non-political organization and is authorized to manage the Paralympic movement on the territory of the Slovak Republic. The SPV supports the development of Paralympic sports and sports managed by the MPV, while allowing the choice of sport according to the athlete’s disability and abilities.

The summer Paralympic sports and other sports practiced by our athletes in Slovakia include athletics, boccia, cycling, football, goalball, horse riding, archery, swimming, table tennis, shooting, tennis, wheelchair dancing, standing volleyball and weightlifting.

Winter Paralympic sports include cross-country and downhill skiing, biathlon, curling, sled hockey and snowboarding.

Other Paralympic sports that are not yet represented in Slovakia include : sitting volleyball, fencing, rugby, yachting, judo.

Slovenský

Slovenský paralympijský výbor (SPV) vznikol 31. januára 1995. Želaním športových zväzov zdravotne postihnutých športovcov (Slovenského zväzu telesne postihnutých športovcov, Sekcie nevidiacich a slabozrakých športovcov Slovenska, Slovenského zväzu športovcov s mentálnym postihnutím a Slovenského zväzu nepočujúcich športovcov) bolo vytvoriť spoločnú športovú organizáciu, ktorá by ich zastupovala na domácom i medzinárodnom športovom poli a v športovej diplomacii. V roku 2005 vystúpili z SPV nepočujúci a vytvorili si vlastný Slovenský deaflympijský výbor.

SPV je uznaným členom Medzinárodného paralympijského výboru (MPV) združujúceho 200 členských subjektov, Európskeho paralympijského výboru (EPV), ktorý má 52 členov. SPV má postavenie autonómnej, nezávislej a nepolitickej organizácie a je oprávnený riadiť paralympijské hnutie na území SR. SPV podporuje rozvoj paralympijských športov a športov, ktoré sú v riadení MPV, umožňujúc pritom výber športu podľa postihnutia a daností športovca.

K letným paralympijským športom a ďalším športom, ktorým sa na Slovensku venujú naši športovci patrí atletika, boccia, cyklistika, futbal, goalball, jazdectvo, lukostreľba, plávanie, stolný tenis, streľba, tenis, tanec na vozíku, volejbal stojacich a vzpieranie.

K zimným paralympijským športom patrí bežecké a zjazdové lyžovanie, biatlon, curling, hokej na sánkach a snowboard.

K ďalším paralympijským športom, ktoré zatiaľ na Slovensku nemajú zastúpenie, patrí: volejbal v sede, šerm, ragby, jachting, džudo.

Skip to content